การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการของลูกเสือ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์

0
201

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการของลูกเสือ โดยมี คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน พร้อมด้วย นายจิรายุ จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำโรงเรียนมัธยมป่ากลาง และ นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมในการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิด จัดทำร่างแนวทางและแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานลูกเสือทั้งระบบ